دسته بندی ها

راهنمای خرید

راهنمای خرید

شماعزیزان میتوانید ازسایت ما خرید کنید وهزینه راهمانجاپرداخت نمایید .ویاتماس بگیری وکتاب راتهیه کنید و مبلغ کتاب را برای ما کارت به کارت بفرمایید.

عزیزانی که درتهران حضوردارند میتوانند خرید خودرا به هردو صورت انجام دهند وکتابهای خودرا همان روز باپیک دریافت نمایند.

دوستان دیگر که درتهران حضورندارند میتوانند به دوصورت ذکرشده خرید نمایند وکتابهای خودرا ازطریق پست که ارسال میگردد حداکثر تا3روزکاری بعد دریافت نمایند.