دسته بندی ها

منابع حقوق 98

ردیف نام دروس ضرایب دروس تعداد سوالات
1 حقوق مدنی                                        3                                                        20
2 آیین دادرسی مدنی 3 20
3 حقوق تجارت 2 20
4 حقوق جزا 2 20
5 آیین دادرسی کیفری 2 20
5 اصول فقه 1 20

منابع حقوق مدنی:

*اشخاص اموال صفایی
- اموال مالکیت (دکتر کاتوزیان) 
- اعمال حقوقی – وقایع حقوقی (دکتر کاتوزیان)
- قواعد عمومی قراردادها (دکتر کاتوزیان)
- حقوق خانواده (دکتر صفایی) 
- عقود معین 1 و 2 (دکتر کاتوزیان) 
-مدنی 6  (دکتر شهیدی)
- تشکیل قراردادها و سقوط تعهدات (دکتر شهیدی) 
- شفعه وصیت و ارث (دکتر کاتوزیان) و ... 


منابع آیین دادرسی مدنی:

-دوره‌ی 3 جلدی پیشرفته آیین‌دادرسی‌مدنی یا دوره‌ی 3  جلدی بنیادین (دکتر عبداله شمس)
- آیین‌دادرسی‌مدنی در نظم کنونی (دکتر عباس حیاتی)
- آیین‌دادرسی‌مدنی 3 جلدی (دکتر مصطفی السان و دکتر افتخار جهرمی) و ...

 

منابع حقوق جزا:

-محشای قانون مجازات(دکتر گلدوزیان)

-دوره ی 3جلدی حقوق جزا(دکتر اردبیلی)

-دوره ی 3جلدی جرایم علیه امنیت -اموال و اشخاص(دکتر حسین میرمحمدصادقی)

 


 منابع حقوق‌تجارت:

- قانون تجارت در نظم (دکتر دمیرچلی) 
- جلد تجارت (دکتر ربیعا اسکینی) 
-شرکتها و اسناد تجاری (2 جلدی) (دکتر کاویانی) 
- حقوق شرکتها (دکتر پاسبان) و ... 
- منابع حقوق جزا:
- محشای قانون مجازات (دکتر گلدوزیان)
- دوره‌ی 3 جلدی حقوق‌جزا (دکتر اردبیلی)
- دوره‌ی 3 جلدی جرایم علیه امنیت - اموال و اشخاص (دکتر حسین میرمحمد صادقی)


 منابع آیین دادرسی کیفری:

- دوره‌ی 2 جلدی آ.د.ک دکتر خالقی
- دوره‌ی 8 جلدی آ.د.ک دکتر محمود آخوندی و ...
- آیین‌دادرسی‌کیفری کاربردی (دکتر مهابادی)


منابع اصول‌فقه:

-اصول استنباط (دکتر ابوالحسن محمدی) 
-اصول‌فقه کاربردی (آقایان قافی– شریعتی)
-اصول‌فقه (مظفر) و ...

چهارشنبه 26 مهر 1396 - 10:56:17